Latest news

Brazilian Jiu Jitsu Book

Guillobel’s New Martial Arts Book about Brazilian Jiu-Jitsu Principles

Paulo Guillobel, founder of Guillobel Brazilian Jiu-Jitsu San Clemente, just released his new martial arts book, “Mastering The 21 Immutable Principles of Brazilian Jiu-Jitsu” – The Ultimate Handbook for Brazilian Jiu-Jitsu Students. ...

Read More